Procedura uzyskania dodatku kombatanckiego w wysokości 330 zł – niezbędne dokumenty

Osoby, które posiadają status kombatanta lub są ofiarami represji z czasów wojny i okresu powojennego, mają prawo do specjalnego dodatku. W celu jego uzyskania, muszą zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z odpowiednimi dokumentami: wnioskiem oraz zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia. Ważne jest również poznanie szczegółów dotyczących specjalnego dodatku emerytalnego lub rentowego, przysługującego wdowie lub wdowcu po kombatancie.

Kombatantem nazywamy osobę, która uczestniczyła w walkach zbrojnych – wojnach czy powstaniach, będąc częścią formacji wojskowych albo organizacji zbrojnych walczących o niepodległość Polski. Definicję działalności kombatanckiej oraz określenie okresów równorzędnych z nią znajduje się w Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Przepisy tej ustawy dotyczą także osób poddanych represjom podczas wojen i lat powojennych.

Dodatek kombatancki jest specjalnym świadczeniem, dostępnym dla osób z uprawnieniami kombatanckimi. Wypłacany jest on przez ZUS, a jego kwota jest corocznie waloryzowana. Od 1 marca 2024 roku dodatek ten wynosi 330,07 zł.

Aby otrzymać dodatek kombatancki, w ZUS trzeba dostarczyć decyzję o przyznaniu statusu kombatanta, wydaną przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konieczne jest także złożenie wniosku o przyznanie dodatku kombatanckiego.

Decyzja o przyznaniu dodatku zapada od momentu złożenia wniosku. Dokumenty można przekazać osobiście, poprzez pełnomocnika, pocztą lub za pośrednictwem konsulatu RP. Organ rentowy, odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu dodatku. W sytuacji otrzymania decyzji odmownej, przysługuje prawo do odwołania – pisemnego lub ustnego – w ciągu miesiąca od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się poprzez jednostkę organizacyjną ZUS (wydającą decyzję) do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne.