Umowy o dzieło – kiedy nie podlegają zgłoszeniu do ZUS?

Umowy o dzieło, kiedy nie podlegają zgłoszeniu do ZUS

Nie wszystkie umowy po 1 stycznia 2021 roku należy obowiązkowo zgłaszać do organu emerytalno- rentowego, czyli ZUS..

Do obowiązkowego zgłoszenia do ZUS nie podlegają m.in.:

1) umowy o dzieło zawarte przez płatników składek oraz osoby fizyczne, jeżeli w ramach takiej umowy praca jest świadczona na rzecz danego pracodawcy, z którym wykonawca umowy świadczy pracę (pozostaje w stosunku pracy) lub np. na umowę o pracę albo rozpoczynana praca ma charakter pracy dodatkowe w obrębie tego samego pracodawcy.

Uwaga! Zapis ten dotyczy również umów zawartych z pracodawcą, jak i z podmiotem trzecim w postaci firmy lub innego zleceniodawcy jako osoby fizycznej.

2) umowy o dzieło zawarte z osobą (przedsiębiorcom) prowadzącą własną działalność gospodarczą, która przedstawiła zamawiającemu oświadczenie, że wykonywane przez nią usługi opierają się na podstawie umowy, a także wchodzą w zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez tę osobę