"500 plus dla seniora" przechodzi ewolucję. Korzyści nie tylko dla osób starszych. Decyzje zostaną podjęte w ciągu 30 dni

Z dniem 1 marca wprowadzono usprawnienia do świadczenia uzupełniającego, inaczej nazywanego jako „500 plus dla seniora” lub „500 plus dla niesamodzielnych dorosłych”. Nie tylko kwota świadczenia zwiększyła się, ale również granice, które uprawniają do otrzymywania tego dodatku. Kto i na jakich zasadach może korzystać z tego świadczenia? Jakie będą kwoty w roku 2024?

Świadczenie uzupełniające – komu przysługuje?
Świadczenie nosi oficjalną nazwę „świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”. ZUS podkreśla, że świadczenie to nie jest przeznaczone wyłącznie dla seniorów. Główne kryteria uprawniające do składania wniosku obejmują:

– osiągnięcie wieku 18 lat,
– obywatelstwo polskie (dla obywateli UE prawo pobytu lub stałego pobytu, lub legalizację pobytu),
– potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji m.in. przez orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
– brak uprawnienia do renty lub emerytury, brak prawa do innego świadczenia pieniężnego ze środków publicznych,
– prawo do świadczeń (emerytalnych, rentowych, innych), pod warunkiem, że ich suma nie przekracza 2419,33 zł brutto (kwota zaktualizowana po marcowej waloryzacji).
Osoby odbywające karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowane są wykluczone z otrzymania świadczenia.

W 2024 roku jaka będzie wysokość „500 plus dla niesamodzielnych”?
Pełne świadczenie uzupełniające – tzn. 500 zł – przypada osobie, która:

– nie korzysta z renty, emerytury ani innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych,
– otrzymuje świadczenia o sumie nieprzekraczającej 1919,33 zł – to jest kwota po marcowej waloryzacji (w roku 2023 granica wynosiła 1657,80 zł brutto).
Osoby, które otrzymują już świadczenia o wartości większej niż 1919,33 zł, ale mniejszej niż 2419,33 zł (przed marcową waloryzacją limit wynosił 2157,80 zł) będą uprawnione do świadczenia uzupełniającego w wysokości mniejszej niż 500 zł. Stosuje się także zasadę „złotówka za złotówkę” – wartość świadczenia uzupełniającego będzie wynosić różnicę pomiędzy 2419,33 zł a sumą otrzymywanych już świadczeń.